Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Platné od 1. ledna 2015

1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.rudolfleseni.cz/eshop (dále jen webové rozhraní obchodu nebo „e-shop“), který je provozován společností RUDOLF lešení, s.r.o., Holešovská 423, Fryšták 763 14, IČ 27741885, DIČ CZ CZ27741885 zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55944 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřené prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo v souvislosti s ním.

Veškeré smluvní vztahy Prodávajícího s Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice
Prodávající
Prodávajícím je společnost Rudolf lešení, s. r. o. provozující webové rozhraní obchodu.

Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – zejm. § 1751, §§ 1810 – 1867 a §§ 2158 – 2174, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy s nimi souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva
Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

Uživatelský účet
Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Prodávajícího může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

Webové rozhraní obchodu umožňuje rovněž jednorázový nákup zboží kupujícím bez registrace. V takovém případě se následující ustanovení použijí přiměřeně.

Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím dle těchto VOP. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Objednat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje jsou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. 

Správcem údajů je Prodávající, který tímto informuje Kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@rudolfleseni.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém webového rozhraní obchodu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadanou emailovou adresu Kupujícího, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba
Nabídka a ceny uváděné na webovém rozhraní obchodu jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. 

Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží na webovém rozhraní obchodu v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy vznikla nemožnost dodání zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Cena dopravy objednaného zboží není součástí kalkulace ceny zboží v e-shopu a bude dohodnuta s dopravcem na základě požadavku Kupujícího učiněného formou zaškrtnutí políčka „chci sjednat dopravu PPL“ v objednávkovém formuláři e-shopu. O ceně dopravy bude Kupující informován do 24 hodin od objednání zboží e-mailem nebo telefonicky. V případě, že s navrhovanou cenou dopravy nebude Kupující souhlasit, je oprávněn změnit způsob dopravy objednaného zboží na „převzetí v provozovně/skladu Prodávajícího“– formou emailu na adresu e-shopu: info@rudolfleseni.cz . Náklady na dodání zboží a dopravu nese Kupující, když tyto náklady budou účtovány v rámci konečné faktury. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Objednané zboží bude dopraveno kupujícímu v souladu s obchodními a smluvními podmínkami zvoleného dopravce. Zboží je možno převzít ze strany Kupujícího také ve formě osobního odběru v provozovně či skladu prodávajícího vybraného v objednávce či potvrzeného smluvními stranami po této objednávce, a to oproti platbě za objednané zboží v hotovosti při jeho převzetí.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba v hotovosti při převzetí v provozovně či skladu Prodávajícího.
 • Dobírka v případech, kdy je sjednána doprava PPL.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. 

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. 

Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při osobním převzetí i na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle části 4 těchto VOP. 

V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Kupujícím - spotřebitelem Prodávajícímu do 14-ti dnů (viz část 9 těchto VOP) hradí náklady na poštovné spojené s vrácením zboží Prodávající, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy zboží, jaké Prodávající nabízí. Jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s jeho navrácením Kupující.

7. Práva Kupujícího z vadného plnění a servis
Obecná ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Pokud Prodávající nesplní svou povinnost dodat Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení nebo pokud dodá jinou věc, než bylo dohodnuto, jedná se o vady, které zakládají práva Kupujícího z vadného plnění.

Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou měl produkt v době přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího (viz část 6 Dodací lhůta a podmínky dodání).

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva stejná jako v případech, kdy vadné plnění není podstatným porušením smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; 
 5. stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Zvláštní úprava pro Spotřebitelské smlouvy
Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli za to, že produkt je v době převzetí bez vad – zejména, že má vlastnosti, které si Prodávající s Kupujícím ujednali (resp. které odpovídají popisu zboží na webovém rozhraní obchodu), že se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá právním předpisům. Projeví-li se vada produktu do 6-ti měsíců od převzetí Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (po 3. reklamaci) nebo pro větší počet vad (4 různé vady). V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě si Prodávající a Kupující vrátí veškerá plnění, která si v souvislosti s touto smlouvou vzájemně poskytli. 

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Povinnost Kupujícího při vrácení zboží a pozáruční servis

V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy a řídit se Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP v jejich části 8.

Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

8. Reklamační řád
Práva z vadného plnění dle části 7 těchto VOP lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách a dále na adrese jeho sídla (viz výše).

Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo pořízeno prostřednictvím webového rozhraní obchodu 
Prodávajícího – např. pomocí kopie daňového dokladu apod.

V případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě je třeba situaci ihned řešit s přepravcem, a to zápisem do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. 

Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží, jeho množství a kompletnost jeho příslušenství.

Reklamaci nelze uplatnit, pokud se jedná o tyto případy:

 1. vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího (např. neodbornou montáží, instalací či obsluhou),
 2. prokazatelných nedovolených zásahů do zboží,
 3. vady způsobené vlivem živelných katastrof,
 4. mechanické poškození zboží,
 5. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 6. používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat Zboží kompletní a čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Kupujícímu – spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

9. Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy (viz část 4 těchto VOP).

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy spotřebitelem bez udání důvodu

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží (resp. převzetí poslední dílčí dodávky zboží a u pravidelné opakované dodávky ode dne převzetí první dodávky zboží) v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli jinak.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Může přitom použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před jejím uplynutím.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: RUDOLF lešení, s.r.o., Holešovská 423, Fryšták 763 14
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Následky odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem bez udání důvodu
Pokud Kupující - spotřebitel od této kupní smlouvy odstoupí dle § 1829 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného Kupujícím, kterýžto způsob je jiný než nejlevnější způsob dodání Prodávajícím nabízený). Platbu vrátí Prodávající Kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující hodnověrným způsobem, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle Kupující - spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Prodávajícího uvedené v preambuli těchto VOP. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Kupujícím - spotřebitelem Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné spojené s vrácením zboží Prodávající, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy zboží, jaké Prodávající nabízí. Jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s jeho navrácením Kupující.

Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy třetí osobě.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. 

Prodávající a Kupující vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy anebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto VOP jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Dárky - Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je Kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto věcí ze strany Kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny. 

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresy Kupujícího uvedené v objednávce. 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/"

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2015.

Máte dotaz či poptávku?
Napište nám.

Pokud Vaše stavba nemá čp. zadejte lokalitu, případně psč, či čp nejbližšího domu.
Zde nahrajte fotky místa, kde se bude stavba realizovat.
Souborů můžete nahrát několik
 

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů